مایکروسافت یک اشکال اجرای کد از راه دور را که محققان در بقایای اجرایی 17 ساله پیدا کرده اند، رفع کرده است. که توسط هیچکدام از راه کارهای مدرن مایکروسافت در ویندوز 10 برطرف نشده است.

ادامه مطلب