یک اتصال امن، رمزگذاری شده و در نتیجه امن است؛ اما یک ارتباط محافظت نشده خیر، درست است؟ اما گواهی ها از کجا می آیند، و تفاوت بین SSL و TLS چیست؟ یک گواهی دیجیتال با مقوله امنیت چه ارتباطی دارد؟

ادامه مطلب