محققان راه های متعددی برای استخراج داده ها از سیستم های کامپیوتری با ایجاد کانال های مخفی یافته اند.

ادامه مطلب