حدود 61 درصد از سازمان های خدمات مالی و شرکتهای تکنولوژی در سنگاپور از سیستم بیومتریک اثر انگشت استفاده می کنند، که بیشترین مقدار در بین پنج کشور بزرگ جهانی است.

ادامه مطلب