ابر و امنیت در ذهن بسیاری از مردم باهم در تضاد هستند. در ابر همه چیز در مورد سرعت و چابکی است، در حالی که امنیت به طور سنتی باعث کند شدن می شود. ابر در مورد دسترسی در همه جا است که خطر را افزایش می دهد، در حالی که امنیت در مورد به حداقل رساندن دسترسی و خطر است. حداقل این چیزی است که تصورات رایج بر این باور است. واقعیت این است که اگر شما فقط تعادل درست را پیدا کنید، ابر و امنیت می تواند به صورت صلح آمیز همسو باشند.

ادامه مطلب